Flora

lunes, 15 de junio de 2009

O río Deza ten unha gran biodiversidade de flora, formada polo que se coñece por bosque de galería. Tratase de especies caducifolias expostas a ambos lados do río facendo unha franxa lineal estreita que estan condicionadas en función da humedade e dos cauces do río.
As especies que mais que atopamos con mais frecuencia o longo do río son;
Aliso (Alnus glutinosa)
Salgueiro (Salix sp.)
Fresno ((Fraxinus excelsior e F. angustifolia)
As zonas de aliso son hábitats de gran interese comunitario polo Unión Europea, que desenrolan un papel moi importante a que grazas a el sobreviven milleiros de especies xa que teñen o papel de reguladores de temperatura, fixan os marxenes e aportan materia organica.