Peixes do río Deza

viernes, 29 de mayo de 2009

Dentro da conca do río Deza podemos atoparnos unha gran variedade de peixes. Entre os cabe destacar polo seu atrativo a presencia de troitas e de salmons. Estes últimos atopamolos na proximidades do río Ulla, unha gran portador desta especie que en ocasións se veu amenazada e que na actualidade esta volvendo con mais forza.
Problematica dos peixes de río
Un dos exenplos mais claro das especies que se atopan en perigo é a da troita. Este animaliño ten moitos inimigos, entre eles un dos importantes e a contaminación dos nosos ríos, con verteduras incontroladas a este. Tamen ten moitos depredadores que acaban coa súa vida, entre os que cabe destacar a carpa.
Tamen cabe destacar a problematica do salmón. Actualmente esta gañando terreo, pero o abuso na pesca por parte dos pescadores, e a creación de novas minicentrais esta denovo a desincrementar o numero de salmons. Xunto cos xa coñecidos como son son os embalses que cada vez dificultan mais o avance deste polo rio. Como non, esta especie como a troita estase vendo amenazada pola contaminación das augas dos ríos, provacadas entre outros polas empresas que tiran os desperdicios o río e verteduras de purín.
Outras especies
Anguia, Boga (Chondrostoma polylepis duriense), Lamprea, Reo.
Peixes mal introducidos nalgúns ríos galegos.
A carpa. Botouse en principio nos estanques de moitos xardin, xa que tiña un valor ornamental e como pasa sempre nestas ocasións acabou a combertirse nun problema para os ríos galegos.

Peixe gato. É unha especie americana que foi introducida a principios do s.XX. Tratase dun depredador que como todo o que se atope o seu arredor. Empregase na pesca deportiva xa que acada moito peso.

Carpa americana. Foi introducida para a pesca deportiva. É un gran depredador.

Lucio. É un peixe depredador, arrasa con todo.

Troita arcoiris. En comparacion coa nosa troita non ten valor ningun salvo para as piscifactorias e para pescadores pouco habiles.

Gambusia. Especie introducida nos ríos para a caza de larvas de mosquito. Non representa valor para as augas dos rios.

Piscardo e Gobio. Non ten valor para as augas galegas. Serve de comida para a troita.

Carpín. Botouse en estanques e acabou nos ríos. É un bo depredador.


Aves do río Deza

jueves, 21 de mayo de 2009

Dentro do contorno do río Deza podemos atoparnos cunha gran variedade de especies. Por desgraza unhas en mellor estado de conservacion que outras, como as citadas no post anterior.
As especies que vamos a ver a continuación podenos facer ver que nos atopamos nunha zona dunha gran riqueza bioloxica. Entre as especies que podemos atopar destacaranse entre outras as que teñen un gran valor bioloxico e cinexetico ou que se atopan en perigo.
Entre as aves estan;
Buho Real
Aguilucho Pálido
Falcón Peligrino
Aguia Culebrera
Sisón
Aguia Real
Anguilucho Cenizo
Chorlito Carambolo
Bisbita Campestre
Arcea
Perdiz
Martin Pescador

Fauna en perigo

No entorno do río Deza podemos atoparnos unha gran variedade de especies, tanto atopamos mamiferos como aves. E dentro do curso do rio atopamos unha gran variedade de especies acuaticas.

Pero non é ouro todo o que reluce, posto que estes lares estan a vivir unha época de decrecemento xa moitas especies estanse vendo amenazadas. Non hai moito tempo por estos sitios podiamonos atopar con osos e con linces e agora nin se nos pasa polo cabeza de que nunha época estiveron as suas anchas.

Por desgraza non se trata das unicas especies que podemos atopar en perigo.Un dos exemplos mais claros dos animais que se atopan en peligro de exticion, que podemos atopar topamolo sobrevoando este río, no seu nacemento. Estoume a referir da Aguia Real, un especie que se atopa en escasez, que ve como merma a sua poboación. Actualmente podemola atopar sobrevoando a Serra do Candán, ainda que se esta vendo en peligro xa que se atopa esposta os cables de alta tensón, que según protectoras de animais e veciños da zona, esta mermando ainda mais a súa colinia. Outra aves amenazadas son o Falcón Peregrino, o Buho Real, os Aguilachos Cenizos e o martín pescador.


Ademais, con repecto os mamiferos podemos atoparnos con outras especies en perigo como son o lobo , que pode chegar a desaparecer nun plazo de vinte anos senon se toman medidas para frenar o seu descenso. Tamen se atopa en peligro a lebre que esta a piques de extinguirse se non se extingue na actualidade. Outros exemplos de mamiferos é a nutria.

Tamen podemos atopar nesta lista negra especies como a Pintega Rabilonga

Fauna terrestre

miércoles, 20 de mayo de 2009

O loboO corzo


O zorro.


O xabarin

Videos fauna fluvial

A troita


O salmón

Videos sobre a fauna que sobrevoa os ceos do Río Deza

Aguila culebrera


Falcón pelegrino


Sisón común


Aguilucho cenizo


Martin pescador


Perdiz


Bibita campestre


Chorlito carambolo

Problematica do sistema fluvial Ulla-Deza

jueves, 7 de mayo de 2009

O río Ulla, por desgracia, conta con importantes deterioros ecoloxicos do sistema fluvial. No seu caudal, estase dando un descenso do censo de salmón, reo e lamprea, ademais da disminución de areas de vexetación de ribeira e a destrución de frezadeiros. Estos desastres estan provocadas pola central hidroeléctrica de Portodemouros, propiedade de Fenosa.Sorprende que a única posibilidade no sistema fluvial do Ulla- Deza, incluído na Rede Natura 2000, para dar cumprimento desta recuperación pasa por manter o río Deza aberto ao mar. Este río afluente do Ulla é o único no que se pode intervir e manexar con garantías para a recuperación ecolóxica do Ulla augas abaixo de Portodemouros, e polo tanto das poboacións salmoneiras e doutras especies ameazadas. Cos cartos que custou a escala de Couso sería posible en moi poucos anos que os salmóns chegaran a desovar no nacemento do Deza, incorporando máis de 40 quilómetros de hábitats salmoneiros. Esta posibilidade pode quedar anulada xa que a Xunta levantou a "veda" de dez novas concesións hidroeléctricas do río Deza, freada fai 3 anos cando Fenosa se interesou en varios proxectos para este río. Sorprende tamén neste caso as presas da Xunta de Galicia para a tramitación destas dez solicitudes de concesión todas dentro da Rede Natura 2000 e para as que está obrigada a declarar coma Zona de Especial Conservación da Unión Europea.

Sistema fluvial Ulla-Deza

A Unión Europea declarou o 7 de decembro de 2004 os espazos galegos da Rede Natura 2000, no cal se atopa o sistema fluvial Ulla-Deza, obrigando ademais nesa declaración aos Estados Membros a reforzar as medidas para a recuperación dos hábitats salmoneiros co obxecto de recuperar unha especie en Perigo de Extinción na costa atlántica europea.
Este sistema fluvial ten unha superficie de 1.633 ha, cunha altitude media de 15 metros, pertence a rexión bioclimatica do atlántico e esta formada polo concellos de Catoira, A Estrada, Pontecesures, Silleda, Valga, Vila de Cruces, Boqueixón, Dodro, Padrón, Rianxo, Teo, Touro, Vedra, Brión, Rois e Ames.

Neste sistema fluvial podemos atoparnos con cursos importantes para a poboación piscicola como o salmón atlántico e a lamprea.

Dentro do habitat deste rio podemos atoparnos con;
Esteiros
Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi)
Uceiras secas europeas
Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica

A flora que destaca e o narciso (Narcissus cyclamineus)

E a fauna a destacar e entre outra;
Rato de almizcre (Galemys pyrenaicus)
Lontra (Lutra lutra)
Martiño peixeiro (Alcedo atthis)
Merlo rieiro (Cinclus cinclus)
Sábalo (Alosa alosa)
Zamborca (Alosa fallax)
Lamprea (Petromyzon marinus)
Salmón (Salmo salar)
Salamántiga (Chioglossa lusitanica)
Mexillón de río (Margaritifera margaritifera)
Fonte; Conselleria de Medio Rural

Sistema Fluvial Ulla-Deza

O sistema fluvial Ulla-Deza serve como linde das provincias de A Coruña e Pontevedra. Para acercarnos ata ali so temos que ir dende A Coruña a Santiago pola N-525 ata Balboa e dende ali polo Po-2017 ata Ponte Ledesma e atoparemos moi preto da unión de ambos rios.
No tramo final do Deza, que un dos máis inacesibles dos rios de Pontevedra, podemos ver unhas ladeiras empinadas que aloxan as mellores fragas do norte da provincia. Ademais conta cun alto valor bioloxico xa non so pola fauna e a flora senon pola xeoloxia complicada que presenta, con xacementos de wolframio, estaño e olivino.
Presenta un clima oceanico con unha temperatura media que ronda entre os 11,9º e os 14,7ºC e ten unhas precipitacions medias de 1500-2000 mm.
Neste entramado a flora principal e a presencia do carballo, ainda que o seu número vaise reducindo polo accion do home, a non ser, nas enclavaas nas marxes dos fluviais e os escarpes mais inaccesibles. Os toxo-brezal e a formacion de matorral masi frecuente nas zonas desarboladas e a sua variedade cromatica forma unha bonita paisaxe. O bosque de ribera esta formada por alisos, vidueiros e sauces.
Por outra banda, a fauna fluvial esta representada fundamentalmente por salmons. Sendo unha das concas mais importantes con respecto o numero destes. Por motivos que ateñen a construcion do embalse de Portodemouros o río Deza convertese no lugar a donde van desobar os salmonidos. Por estos lares tamen apodemos atopar a presencia representativa de troitas, lamprea, solla e de anguia sendo recursos de enorme importacia ecoloxica e porque non, economica da zona.
Ademais da fauna acuática tamen contamos con fauna terrestre entre a que destacan aves e mamiferos que se adaptaron a este entorno. Aqui podemos atopar mirlo acuatico, martin pescador, lavandeira cascadeña, garza real, nutria, desman dos pirineos e porco bravo. Tamen atopamos niños de falcón pelegrino nas cercanias da desenvocadura do río Toxa.